Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EWADAWIDZIAK.PL
Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem
internetowym ewadawidziak.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu
Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług
Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja
umów zawartych poprzez ewadawidziak.pl
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z ewadawidziak.pl , regulują w szczególności
zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Ewa Dawidziak
1) O MNIE
1. Właścicielem ewadawidziak.pl. jest EWA DAWIDZIAK prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą EWA DAWIDZIAK ZIEMKOWAMAMA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rolna 31/6, 61-491
Poznań, NIP 7772622426 REGON 300000918, adres poczty elektronicznej: ewa.dawidziak@op.pl (
dalej jako: „Usługodawca lub „Administrator” ).
2. Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie
Usług Elektronicznych Serwisu.
2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
b. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce
„Kontakt”, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą oraz przesłanie zapytania.
c. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
d. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oraz zakupienie E-booka.
e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
f. KONTO USŁUGOBIORCY – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym umożliwiające dostęp
Usługobiorcy do Serwisu oraz korzystanie z niego. Elektroniczne konto jest częścią Serwisu,
oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem Usługobiorcy
oraz stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego
działaniach w ramach Serwisu.
g. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
h. PRODUKT CYFROWY – dostępny w Sklepie Internetowym Produkt przeznaczony do sprzedaży w
postaci elektronicznej, jako treść cyfrowa, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym
w szczególności; E-booki, prasa elektroniczna (E-prasa) oraz książki audio (Audiobooki). Szczegółowe
informacje o Produktach Cyfrowych oraz niezbędne instrukcje dotyczące korzystania z Produktów
Cyfrowych znajdują się na stronie Serwisu.
i. TREŚCI CYFROWE – dostępne w Serwisie webinary, materiały tekstowe oraz wszelkie materiały
audio-video.
j. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
k. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, EWADAWIDZIAK.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny
pod adresem internetowym https://ewadawidziak.pl.
l. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego, zawierana albo zawarta między
Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
n. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –
korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
o. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – EWA DAWIDZIAK prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą EWA DAWIDZIAK ZIEMKOWAMAMA wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do
doręczeń: ul. Rolna 31/6, 61-491 Poznań, NIP 7772622426 REGON 300000918, adres poczty
elektronicznej: ewa.dawidziak@op.pl
p. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
q. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
3) O SERWISIE EWADAWIDZIAK.PL
1. ewadawidziak.pl jest platformą umożliwiającą uzyskiwanie informacji o charakterze doradczoszkoleniowym z dziedziny zdrowego stylu życia oraz odżywiania.
2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w
Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby
podejmowane działania były zgodne z obowiązującymi standardami, a także z zasadami etyki i
poufności.
4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca
obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje
zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji
17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google
Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i
wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z
realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w
celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej
na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy,
cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także
informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi
analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki
ustawowe Sprzedawcy).
4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za
przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu
przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej
z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie
uniemożliwi dostęp do tych danych.
5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy
Usługobiorca.
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Formularz Kontaktowy
b. Formularz Zamówienia
c. Konto
3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na
stronach Serwisu Internetowego.
4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
5. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2)
wypełnieniu formularza kontaktowego i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza
odpowiedzi pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
Imię, adres poczty elektronicznej oraz temat i treść wiadomości. Usługa Elektroniczna formularz
kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę.
6. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza podczas składania Zamówienia, (2) kliknięciu pola akcji
oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany
automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o
korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne
jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
7. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z
Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład za pośrednictwem
formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: ewa.dawidziak@op.pl.
6) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA
1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę
Produktu Cyfrowego do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia
następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu
Formularza Zamówienia ; (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza
Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych
dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
7) SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA ELEKTRONICZNA
1. Przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu mogą być Produkty
Cyfrowe, w tym E-booki publikowane w serwisie ewadawidziak.pl
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
3. W przypadku Umowy Sprzedaży Produktów Cyfrowych, koniecznie jest dokonanie zapłaty z góry,
za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych. Rozliczenia transakcji płatnościami
elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem
serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:
PayPro SA
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 779 236 98 87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy elektronicznej zakupionych Treści
Cyfrowych:
a. Przesyłka elektroniczna.
5. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi Treści Cyfrowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego
pobranie lub udostępnienie Treści.
6. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.
7. Zakupione pliki lub usługi są aktywowane bądź udostępniane natychmiast po otrzymaniu płatności.
8) PRODUKTY CYFROWE ORAZ PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)
1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów Cyfrowych tj. Produktów stanowiących utwór w
rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz
co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe zapisy
Regulaminu.
3. Produkty Cyfrowe zostaną udostępnione Klientowi do pobrania poprzez przesłanie odpowiedniej
wiadomości pocztą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej.
4. Produkty Cyfrowe dostępne są w formatach PDF oraz ePub i MOBI, przy czym każdy Produkt
Cyfrowy ma format PDF, a jedynie wybrane mają dodatkowo format ePub lub/i MOBI Jeśli dla danej
publikacji Produkt Cyfrowy ma zarówno format PDF, jak i ePub lub/i Mobi, formaty te sprzedawane
są łącznie (tzw. multiformat).
5. Produkty Cyfrowe zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark).
Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o
właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w
sposób niewidoczny dla Klienta)
6. Punkty 8, 9, 10 mają zastosowanie w sytuacji, w której poszczególne podmioty trzecie, którym
przysługują Prawa Autorskie do Produktu nie regulują ich w sposób odmienny.
7. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i
będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów
niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz
przepisami Prawa Autorskiego.
8. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności
Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do
udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.
9. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna,
nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do
korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca
prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na
następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką
cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w
części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania
Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania,
odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie
udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie
jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2)
sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu
oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści
cyfrowych przysługuje Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania
z produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy, poprzez zaznaczenie zgody z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i
aktywację produktu.
9) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na
stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: ewa.dawidziak@op.pl ), za pośrednictwem których
można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego.
Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca
może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: ewa.dawidziak@op.pl ).
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie;
oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.
11) REKLAMACJE DOT. PRODUKTU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów
Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy
wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr
141, poz. 1176 ze zm.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail: ewa.dawidziak@op.pl ).
12) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i
dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 12 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w
terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z zastrzeżeniem pkt. 12 ust. 4 Regulaminu.
4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej
14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego
świadczenia.
5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.dawidziak@op.pl
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia
umowy.
13) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania
działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między
innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii
konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za
połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
14) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Sprzedawców)
niebędących konsumentami.
2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie
usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z
wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).
3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po
stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za
szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych
oraz przerw technicznych.
6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez
względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego
Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec
Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście
poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
15) PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz
jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego
ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną
Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana
Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
16) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Prostezywienie.pl zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe (np. Umowa Kupna) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw
nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia
oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o
Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dziękuję za uważną lekturę!
W razie pytań jestem zawsze do Państwa dyspozycji – proszę o kontakt korzystając z danych
podanych na wstępie.
Zapraszam do współpracy,
Ewa Dawidziak
17) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH
KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Ewa Dawidziak ZIEMKOWAMAMA
ul. Rolna 31/6, 61-491 Poznań
ewa.dawidziak@op.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.