Regulamin Sklepu

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 roku.

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej ewadawidziak.pl.

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej ewadawidziak.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.

Poprzez fakt korzystania ze Strony ewadawidziak.pl i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Sklepu ewadawidziak.pl jest:

Ewa Dawidziak Ziemkowamama
ul. Rolna 31/6
61-491 Poznań
NIP 7772622426

Sformułowania: Serwis – Strona – Sklep – Sprzedaż internetowa ewadawidziak.pl są równoznaczne i występują zamiennie.

Sklep ewadawidziak.pl oferuje sprzedaż na zamówienie, detaliczną na odległość
(tj. za pośrednictwem sieci Internet).

Sklep ewadawidziak.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były przedstawione zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane ceny i dostępność Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, poprzez adres mailowy: zamowienia@ewadawidziak.pl

Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą jedynie celom poglądowym, nie stanowią ich reklamy. Opakowania mogą się różnić w zależności od dostawy.

Informacje publikowane na stronie Sklepu ewadawidziak.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym, paramedycznym, pozamedycznym.

Treści zawarte na stronie Sklepu ewadawidziak.pl nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem.

DEFINICJE – Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedający – Ewa Dawidziak Ziemkowamama, ul. Rolna 31/6, 61-491 Poznań, NIP 7772622426

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca oświadczenie woli za pośrednictwem Sklepu ewadawidziak.pl, wskazujący produkt/y w odnoszącym się do niego zamówieniu do realizacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Konsument – Kupujący dokonujący u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Adres – adres pocztowy umożliwiający dostarczenie przesyłki adresatowi, w postaci: imienia i nazwiska lub nazwy instytucji, położenia w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice będzie to: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice będzie to: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres do reklamacji – Ewa Dawidziak Ziemkowamama, ul. Rolna 31/6, 61-491 Poznań zamowienia@ewadawidziak.pl

Cennik zakupów i dostaw znajduję się pod adresem ewadawidziak.pl.

Dostawa – wybrana usługa przewozowa wraz z określeniem przewoźnika zgodnie z cennikiem znajdującym się pod adresem ewadawidziak.pl. Ceny dostaw dotyczą przesyłek do 30kg, przy wyższej wadze ceny zostaną ustalone indywidualnie.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Karta produktu – pojedyncza podstrona produktu w Sklepie ewadawidziak.pl.

Konto użytkownika – zindywidualizowany, zapamiętany dostęp Kupującego dla ułatwienia mu składania zamówień oraz korzystania ze Sklepu ewadawidziak.pl.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu ewadawidziak.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Umowa – zawierana jest w języku polskim, na czas nieoznaczony, zawierana jest poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU EWADAWIDZIAK.PL

Kupujący może korzystać ze Strony ewadawidziak.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (w szczególności komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. ewadawidziak.pl zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także plików cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania Strony ewadawidziak.pl do potrzeb Kupującego, jak również wykorzystywane są do pobierania danych statystycznych.

Adresy IP zbierane są w trakcie połączeń internetowych i wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Każdy Kupujący może posiadać jedno Konto w Sklepie ewadawidziak.pl. Konto jest niezbywalne. Kupującemu nie wolno korzystać z Kont innych Kupujących, ani umożliwiać innym osobom takiej możliwości, jak również udostępniać loginów czy haseł dostępu do Konta.

Kupujący korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

Kupujący oświadcza, że przystępuje do korzystania z usług sklepu ewadawidziak.pl dobrowolnie, a dane zawarte w Koncie użytkownika i/lub Zamówieniu są zgodne z prawdą oraz nie naruszają praw osób trzecich.

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta użytkownika.

Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z dostępnych usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony ewadawidziak.pl, lub działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, lub Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Kupującego lub związanej z nimi działalności, lub Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych, związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta użytkownika, lub Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, lub Kupujący, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu, jak również podane przez Kupującego dane teleadresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Informacje podane na stronie ewadawidziak.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupujących.

Otrzymanie faktury VAT wiąże się dla Kupującego z wyrażeniem takiego życzenia i wskazanie w treści Zamówienia dodatkowych informacji, tj. w szczególności NIP

Kupujący każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

Wszystkie ceny podane na Stronie ewadawidziak.pl są cenami brutto wyrażonymi w PLN

Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy jest prawidłowe wypełnienie Zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie go do Sprzedającego. Warunek konieczny dotyczy także zapoznania się z treścią regulaminu Sklepu ewadawidziak.pl oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego dla potrzeb zawarcia Umowy, jak również wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących przebiegu w realizacji zamówienia.

Momentem zawarcia Umowy jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia. W przypadku realizacji sprzedaży na zamówienie momentem zawarcia umowy jest akceptacja przez Kupującego podanej wyceny.

Kupujący ma możliwość zrezygnowania z Zamówienia do momentu zawarcia Umowy.

Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty oznaczonej przez Sklep ewadawidziak.pl wyceny wraz z kosztami dostawy za Zamówienie.

Zakupione webinary oraz warsztaty są udostępnione za pośrednictwem strony ewadawidziak.pl po zalogowaniu się na konto użytkownika.

Warsztaty LIVE
Wyjątek stanowią warsztaty LIVE z zaznaczeniem w opisie, że dany warsztat odbędzie się tylko w formule LIVE bez nagrania i dalszego udostępniania.
Z warsztatu LIVE, można zrezygnować ze zwrotem poniesionych kosztów zakupów max 24h przed planowanym wydarzeniem. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 24h zwrot nie przysługuje.
Informacja o ewentualnym anulowaniu uczestnictwa w warsztacie LIVE powinno się wysłać na adres mailowy: zamowienia@ewadawidziak.pl. Zwrot na konto nastąpi w czasie max 7 dni.
Wszelkie zniżki, rabaty nie obejmują wydarzeń organizowanych LIVE, chyba że kwota jest umniejszona o rabat automatycznie bez ingerencji użytkownika/kupującego.
W przypadku niesłusznego wykorzystania kodu rabatowego skutkować może to anulowaniem zamówienia lub koniecznością dopłaty kwoty, o którą zakup został umniejszony.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni (art. 27.) od daty odebrania przesyłki lub daty odbioru zamówienia przez Zamawiającego lub przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru zamówienia (art. 28. pkt 1).

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (art. 30. ust. 1.). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu udostępnianym w formie pliku w formacie pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przysłać listem poleconym na adres: Ewa Dawidziak Ziemkowmama, ul. Rolna 31/6, 61-491 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres: zamowienia@ewadawidziak.pl

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, odstępując od umowy Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (art. 34. ust. 1.). Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument (art. 34. ust. 2.).

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, „w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (…) służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” (art. 38. pkt 3)

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu ewadawidziak.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

Aktualne wskazania stanów magazynowych maja charakter szacunkowy i orientacyjny. Z uwagi na realizację zamówień kilkoma drogami pierwszeństwo przy zakupie posiada sprzedaż na zamówienie.

Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia na terenie Poznania, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów i terminu.

Sklep ewadawidziak.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny – dokonane wpłaty zostaną zwrócone.

Sklep ewadawidziak.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji Zamówień złożonych nieprawidłowo. Dotyczyć to może np. przypadków braku możliwości identyfikacji odbiorcy, podania niewystarczających danych teleadresowych aby Zamówienie zrealizować, braku akceptacji wyceny w przypadku sprzedaży na zamówienie, braku uregulowania zobowiązań finansowych względem Sprzedawcy, nieuzasadnionego wcześniejszego niepodejmowania Zamówień.

Każde ponowne (po wcześniejszym jego nieodebraniu) wysłanie Zamówienia jest dodatkowo płatne i realizowane po wcześniejszym uregulowaniu płatności – tylko przelew na konto, bez możliwości płatności przy odbiorze.

Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie do 7 dni od momentu jego potwierdzenia i/lub skompletowania, ale nie wcześniej niż po zaksięgowaniu należnej wpłaty (dotyczy płatności przelewem).

Termin realizacji Zamówienia każdorazowo może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku Sprzedający na bieżącego będzie informował Kupującego o zaistniałej sytuacji.

Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od czasu dostawy przez firmę kurierską. Zazwyczaj jest to kilka dni roboczych.

Sprzedający prosi o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy każdorazowo sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. uszkodzona mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp.

Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy Zamówienie jest kompletne oraz czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. W wypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). Będzie to podstawą do reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dokonując zakupu, Kupujący niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu ewadawidziak.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Sklep ewadawidziak.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Kupujący jest uprawniony do zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia danych osobowych na każde żądanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Prawem właściwym do sporów pomiędzy Sklepem ewadawidziak.pl a Kupującym jest prawo polskie.

Sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Sklepu ewadawidziak.pl.

Sklep ewadawidziak.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej przesłanej na adres firmy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich złożenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu ewadawidziak.pl przez Kupujących lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204, ze zm.), a także wykorzystywania strony Sklepu ewadawidziak.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

Klauzula Informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 r. zastosowanie ma unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

1.Administratorem danych osobowych wskazanych jest Ewa Dawidziak Ziemkowamama, ul. Rolna 31/6, 61-491 Poznań

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Nie powołano inspektora ochrony danych, wszelkie sprawy można zgłaszać do administratora, e-mail: kontakt@ewadawidziak.pl

3.Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym, w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

4.Dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań zgodnie ze złożonym wnioskiem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (wystawienia dokumentów zakupu/sprzedaży czy też realizacji zgłoszeń reklamacyjnych).

5.Odbiorcą danych osobowych są pracownicy firmy; firmy z którymi zawarte są umowy na powierzenie danych; inni odbiorcy tj.: banki, kurierzy, poczta, ubezpieczyciele.

6.Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w związku z realizacją usługi na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również jest wymogiem/zobowiązaniem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości sprzedaży/zakupu lub brak możliwości realizacji usługi czy też realizacji reklamacji towaru.

8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Akceptuję warunki newslettera.*

 

Akceptuję warunki newslettera.*

 

 

Akceptuję warunki newslettera.*