Regulamin Konsultacji

KONSULTACJE ONLINE – REGULAMIN

I. Definicje

Administrator Serwisu – Ewa Dawidziak Ziemkowamama z siedzibą w Poznaniu 61-491 przy ul. Rolna 31/6 NIP: 7772622426

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem ewadawidziak.pl służąca do umawiania się przez Klientów na konsultacje świadczone drogą elektroniczną w formie wideokonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.

Konsultacja online – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu/oprogramowania do wideokonsultacji online lub osoba niepełnoletnia za zgodą rodzica/opiekuna.

II. Korzystanie z Serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową i system operacyjny.

Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki oraz aplikację What’s Up lub Skype.

Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

III. Konsultacje online

Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online. Dokonanie płatności za usługę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
b) rezerwacji usługi poprzez wybór daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego na stronie ewadawidziak.pl lub poprzez wcześniejsze telefoniczne (tel. 504178046) lub mailowe (ewa.dawidziak@op.pl) umówienie wizyty.
c) dokonania płatności w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis ewadawidziak.pl w momencie rezerwacji wybranego terminu.
Kwota konsultacji: 400,00 zł

W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. Odwołanie następuje po wcześniejszym poinformowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.dawidziak@op.pl lub telefonicznie 504178046. Istnieje również możliwość odwołania konsultacji poprzez system rezerwacji zawarty na stronie ewadawidziak.pl

W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy Użytkownika w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
Użytkownik otrzyma zwrot wpłaty za konsultację pomniejszoną o prowizję firmy realizującej przelew (10,00 zł). Aby zmienić datę konsultacji należy na nowo zapisać się na termin za pośrednictwem strony ewadawidziak.pl

W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

IV. Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.

V. Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje należy składać e-mailem na adres: zamowienia@ewadawidziak.pl
Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

Regulamin w obecnej treści obowiązuje od dnia 01.04.2022 do odwołania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.

Akceptuję warunki newslettera.*

 

Akceptuję warunki newslettera.*

 

 

Akceptuję warunki newslettera.*